Budětice - obec

Asi kilometr severně od Budětic se na zalesněném vrchu Džbán nachází zřícenina hradu. Hrad Budětice s názvem Branst stával na nezalesněném kopci zvaném Čbány nad Buděticemi. Ves Budětice byla původně královským majetkem. Získal ji Držislav od krále Václava I (1230 - 1253). Dalšímu majiteli Dluhomilovi potvrdil její držení král Přemysl II. roku 1254. Po Dluhomilově smrti si dědictví rozdělili jeho synové Svojše a Bohuslav. Svojše dostal Vzdouň a přibyl mu ještě Kolinec. Bohuslav obdržel Budětice a Bor. V roce 1290 se uvádí jako majitel Bohuslav z Budětic. Tehdy již asi stál hrad. Byl vybudován na ochranu zlatých rýžovišť a okolních obchodních cest a stezek v území, které bylo původně královským zbožím.

 

Předpokládá se, že původní starší sídlo pánů z Budětic stálo při empírovém románském kostele ve vsi. Po roce 1390 koupili Budětice Švihovští z Rýzmberka a připojili je k svému rabskému panství. Hrad potom nebyl udržován a pustnul. Z hradu dnes zůstaly na nerovném terénu jen náznaky bývalých příkopů a valů. Jsou zde ještě zbytky válcové věže a základní stavení.

 

Páni z Budětic jsou uváděni jako zakladatelé hradu Rabí, který získali po návratu Sušicka k české koruně. Jednodílný budětický krad zaujímal vrchol Čbánu v nadmořské výšce 618 metrů. Jeho oválný areál zpevňoval ze tří stran příkop a zřejmě pouze lehčí, dřevěné ohrazení. V čele se nad příkopem tyčila malá okrouhlá věž umístěná asymetricky proti ose zděného paláce. Ostatní eventuelní stavby měly pravděpodobně jen dřevěnou konstrukci, která nezanechala nadzemní stopy.

 

Další stopy o pánech z Budětic vedou do nedalekého Malého Boru, dříve zvaného Bor Menší. Zde poblíž potoka stávala tvrz. Tvrz bývala sídlem rodu, který se psal z Boru, později z Budětic. Prvním členem rodu byl Dluhomil putující roku 1123 v křižácké výpravě do Jeruzaléma. Doloženým členem rodu byl Bohuslav, jehož synovci Svojše a Dluhomil drželi Bor v letech 1236 - 1254 a psali se z Boru. Král Václav I. daroval Budětice Držislavovi a ten je prodal okolo roku 1254 Dluhomilovi, jenž je uváděn jako stavitel hradu na Čbánech. Od této doby používal Dluhomil predikát z Budětic. Budětické zboží se skládalo ze vsí: Budětice, Čimice, Čepice, Bojanovice, Vlkonice a Černíč. kromě toho ještě vlastnil Vzdouň.

 

Do dějin vstoupil Dluhomil svojí udatností, když v roce 1257 bojoval po boku krále Přemysla Otakara IIv Bavorsku a po nešťastné porážce u Muhldorfu se v tomto městě opevnil a dokázal vzdorovat velké přesile po mnoho dní až byl nakonec propuštěn. Bohuslav z Budětic, jemuž hrad již svou polohou nevyhovoval si v sousedství založil hrad Rabí. V poslední době se mezi historiky vede debata o tom, zda hrad Rabí není starší než uvádějí první písemné prameny, které se datují k roku 1380, kdy byl jeho držitelem Půta Švihovský z Rýzmberka. Dochovaná románská architektura vnitřního bloku hradu dokládá jeho vznik ve velmi rané době. Situaci, která by vedla k objasnění potřebných historických souvislostí ještě výrazně komplikuje fakt, že Sušicko se roku 1124 jako věno Přemyslovny Svatavy dostalo do rukou hrabat z Bogenu. Ve 13. století je ovládli Wittelsbachové a k českému státu se navrátilo až roku 1273.

 

Hrad Velhartice byl založen v prvé polovině 14. století (prvá zmínka pochází z roku 1318) pány z Velhartic, jež byli původem z Budětic. Ti zde sídlili až do roku 1390. Hrad poté přešel sňatkem na pány z Hradce. Za Merhauta z Hradce ude v době poděbradské byly dočasně uloženy české korunovační klenoty. Po roce 1453 koupil hrad Děpold z Rýzmberka a od jeho potomků v roce 1506 Zdeněk Lev z Rožmitálu. V průběhu 16. století se zde vystřídali Šternberkové, Plánští ze Žeberka a Perglasové z Perglasu. Za třicetileté války ho získal Martin Huerta, který jej významně přestavěl.

 

Erb pánů z Velhartic je vytesán na bavorském hradě Laufu spolu s jinými znaky české šlechty a ukazuje routovou korunu, tj, obroučku koruny, položenou kosmo obloukem. Podle pečetí i některých nástěných maleb u nás se však zdá, že někteří příslušníci rodu užívali i obvykle zobrazenou korunku, třebaže routová byla běžnější.

 

Zdroj: vysvětlující tabule v Buděticích

Mapa