Všeruby - Hájek - Tanaberk - poutní kostel sv. Anny

Historie poutního místa se datuje od roku 1703, kdy podle pověsti zavítal na Tanaberk v předvečer sv. Anny 25. července kantor a varhaník František Pajer z nedalekých Všerub. Byl stižen trudomyslností a duševními depresemi. Pojednou spatřil zářící oblaka, která jasným světlem zabarvila okolní krajinu. Tímto přírodním úkazem byl z moci Boží uzdraven. Z vděčnosti vystavěl na tomto místě dřevěnou kapli, kterou začali navštěvovat poutníci ze širokého okolí.
Kostel sv. Anny byl vystavěn z podnětu všerubského faráře Schübla a klatovských jezuitů v letech 1712 - 1719 Markem Antoniem Gilmettim nákladem 20 000 rýnských zlatých. Stavba měla eliptický tvar se třemi věžemi. Dvě, dnes již neexistující, stávaly nad vstupní předsíní. Vnější obvod chrámové lodi byl vyzdoben šesti sochami světců v nadživotní velikosti. Dnes stojí na svém místě pouze socha sv Václava, patrona české země, která shlíží směrem k Brůdku. Od roku 1740 přešel kostel do správy šlechtického rodu Stadionů z Kouta, kteří zde nechali roku 1723 zřídit poutnický dům a v roce 1747 faru s nadací pro dva kněze. Od roku 1816 zde fungovala i škola. Na Tři krále roku 1865 celý kostel vyhořel, po ničivém požáru zůstaly pouze obvodové zdi. Zachránit se podařilo jen obraz sv. Anny. Při následné opravě nebyly obnoveny věže nad vstupní předsíní. Tanaberský patron hrabě Filip Stadion, jenž zemřel 17. září 1839, byl podle své poslední vůle pohřben do hrobky před hlavním oltářem chrámu.
V roce 1898 odkoupili od koutské vrchnosti hostinec na Tanaberku členové domažlické pobočky KČT. V meziválečném období patřil Tanaberk mezi oblíbené výletní cíle kdyňských občanů. K hospodě přibyl i kulečník a z kašny tekla voda svedená ze samoty Hamlička.
Po druhé světové válce se na tanaberské faře usídlili vojáci, kteří střežili státní hranici. Kolem roku 1950 zmizela z tanaberského vrchu turistická ubytovna a později i fara. Obrat k lepšímu nastal po roce 1968. Na kostele sv. Anny proběhly rozsáhlejší opravy, jejichž iniciátorem se stal kdyňský farář Josef Břicháček. V roce 1995 byla provedena další rozsáhlejší oprava poutního chrámu pod vedením kdyňského vikáře Miroslava Kratochvíla. Korouhvička byla nahrazena zlaceným křížem a kostelní báň opět pozlacena.Od roku 2008 pečuje o okolí kostela občanské sdružení Tanaberk.
Pramen: Informační tabule na Tanaberku

Mapa