Svojšice

Na zámecký park na východě navazuje lesopark Palác. Severní část přírodního parku Heřmanův Městec zaujímá Bažantnice se starou doubravou.
Vyčištěný lom, najděte a spočítejte trilobity nainstalované na stěny lomu (jsou dva).
Nacházíme se v Českém masivu, na okraji Středočeské oblasti, v místech výskytu prvohorních sedimentárních a vulkanických hornin a svrchnokřídových sedimentárních hornin. Místní horniny ukrývají svědectví o přítomnosti dvou různě starých moří a vulkanické činnosti.
Galerie Cyrany se nachází v budově bývalé židovské školy a současně i obydlí krajského rabína. Shromažďuje sbírku východočeských malířů a sochařů 20. století, sbírku obrazů, plastik, kreseb, grafických listů a koláží manželů Emy a Josefa Horákových darovanou městu Heřmanův Městec.
Husův sbor se nachází v ulici Barákově a je umístěn naproti kostelu Zvěstování Panny Marie. I když při svém vzniku náboženská obec nepočítala se stavbou sboru, byla později donucena stavbu uskutečnit.
Kostel Zvěstování Panny Marie se starobylou zvonicí tvoří ucelený komplex jižně od centra města. Tento celek je vzácnou kulturní památkou venkovského typu.
Hned vedle v budově původního "židovského dvojdomku" najdete Galerii Dvojdomek. Podle nové koncepce, schválené městem Heřmanův Městec, probíhají nejen tradiční výstavy místních umělců, ale i výstavy moderního umění, přednášky a workshopy.
Hřebčín byl postaven roku 1875 rodem Kinských, svou moderností budí obdiv dodnes.
Rodinná hrobka Thunů byla dostavěna roku 1872 v pseudorománském slohu podle návrhu architekta Františka Schmoranze spolu s pitevnou, márnicí, křížem a ohradní zdí. V roce 1874 byla do hrobky jako první pochována Terezie Thunová a pak i ostatní členové hraběcí rodiny z původní hrobky uprostřed hřbitova.
Roku 1898 byla zde postavena obecním nákladem K. 1425,50 kaple, vysvěcena roku 1899 Panně Marii.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1383. Kaplička se nalézá na rozcestí okresní silnice a cesty do vsi na okraji obce.
Zděná výklenková kaplička obdélného půdorysu snad z 2. pol. 18. století.
Kaple v blízkosti železničního přejezdu silnice I/17 na výjezdu k Čáslavi. Parkování možné v Tylově ulici, železniční stanice (tratě Přelouč - Prachovice a Chrudim - Heřmanův Městec) asi 100 m severně.
Kaplička postavená v roce 1902 stojí na místě původní kapličky z roku 1825, která musela být pro špatný stav zbourána.
Hřbitovní kostel zbudovaný v letech 1682–84. Dvouvěžová jednolodní stavba s obdélným presbytářem orientovaným na východ.
Při vstupu do kostela vítá návštěvníka bohatě členěné průčelí. Ve štítě je socha sv. Bartoloměje, po jeho stranách a na vrcholu jsou potom sochy dětských postav se symboly tří hlavních církevních ctností – láska, víra a naděje.
Kostel stojí na mírné vyvýšenině obklopené příkopem, který se zachoval na severní straně.
Nejvýznamnější architektonickou památkou města je původně románský farní kostel sv. Jakuba, později barokně upravený.
Původně románsko-gotický kostel (snad přelom 13. a 14. století), upravený a rozšířený roku 1729. Věž z let 1816–17 nahradila dřevěnou zvonici.
Kostel je jednolodní s polygonálním presbytářem. Sakristie je umístěna po severní straně.
Hřbitovní kostel pochází ze 14. století a do dnešní podoby přestavěn v letech 1880–84.
Stolanský kostel je státní kulturní památkou. Je ve správě a vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Heřmanův Městec.
Kostel byl do dnešní podoby přestaven v r. 1898, před tím zde stávala budova nízká. Postavena byla asi ve 14. století, zdobena lupenitou ornamentikou.
Z roku 1788 pochází pozdně barokní kostel sv. Václava. Kostel vznikl přestavěním kaple, kterou nechal v roce 1716 postavit hrabě Jan Špork.
Barokní podoba kostela sv. Vavřince pochází z let 1764–1768. Chrám dal postavit hrabě Jan Josef z Thunu podle úřední listiny z roku 1792.
Gotický kostel z počátku 14. stol., přestavěný barokně ve 2. polovině 19. stol. Stavba s obdélnou lodí, se čtvercovým trojboce zakončeným presbytářem a hranolovou věží nad čtvercovou sakristií.
Kostel Všech svatých ve Stojicích je jednolodní přibližně orientovaná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem. Jižní bok lodi a presbytář obíhá nízká římsa (na severním boku lodi chybí), presbytář a nároží sakristie podpírají opěrné pilíře.
Letiště Podhořany je malé letiště na svahu Železných hor.
Původní lomy na křemenec, které jsou dnes značně zarostlé, poskytují zajímavé nálezy zkamenělé fauny prvohorního stáří včetně trilobitů. V lese severně od Lipoltic se nachází romantická Lipoltická skála taktéž z křemencové horniny. Ty jsou řazeny k tzv. lipoltickému souvrství.
Slepence: Na návsi se nachází balvan tzv. litošických slepenců, které lze nalézt i v blízkém okolí rybníka. Dále se zde nachází vulkanity různého typu a západně od obce také staré důlní dílo s haldami, kde lze sbírat světově unikátní minerály fosfátové mineralizace.
Honosná novorenesanční budova Občanské záložny byla postavena v letech 1899–1901 podle projektu architekta Rudolfa Křiženeckého.
Pohřební kaple Pachtů z Rájova v Turkovicích.
Kemp je ideálním místem k rekreaci pro rodiny s dětmi. Je zasazen v klidném prostředí, v nádherné pahorkaté krajině na úpatí Železných hor, cca 1 km od malebného městečka. V okolí je mnoho zajímavých kulturních památek, cyklotras a tras pro pěší.
Horní Raškovice jsou historickou kamenickou osadou, kde byly těženy horniny – křemence pro výstavbu budov, ale i pro výrobu mlýnských kamenů. Dnes je zde rekreační areál Barborka s rozhlednou, dětským hřištěm a geologickou expozicí.
Předchůdkyní dnešní budovy byla barokní synagoga postavená v roce 1760. Do nynější novorománské podoby byla přestavěna v roce 1870. Vyprojektoval a postavil ji známý východočeský architekt František Schmoranz.
Dvou šachtová vápenka o nepravidelném obdélníkovém půdorysu, vyzděná z lomového kamene, v horní polovině stažená devíti horizontálními pásy po celém obvodu.
Bezobslužné informační stanoviště – BIS s tématem PRVOHORY – PALEOZOIKUM se nachází ve východní části chrudimského staršího paleozoika, v místech vápenopodolské synklinály, která je nyní interpretována jako soustava tektonicky omezených ker s šupinovitou stavbou.
Na náměstí Míru za kostelem sv. Bartoloměje.
Elektrárna byla postavena v letech 1924–28 podle projektu architekta Františka Roitha firmou Kapsa a Müller.
Svět zážitků nejen pro děti - to je podtitul nově otevíraných expozic na zámku v Cholticích u Přelouče, zaměřených nejen na vodníky, ale především a hlavně na půvabný svět černého divadla, který vás obklopí a vtáhne do sebe.
V 16. století byla původní tvrz přestavěna na renesanční zámek. Roku 1623 byl zámek vypálen císařskými vojsky.
Židovský hřbitov v Heřmanově Městci byl pravděpodobně založen v 15. století. Na ploše téměř 4000 m² se nachází 1077 náhrobních kamenů, tumba z roku 1844 a velká hrobka z poloviny 19. století.
Mohutná zřícenina gotické věžové tvrze Svojšice se nachází ve stejnojmenné obci asi 4,5 km po červené turistické z Choltic. Záznamy v zemských deskách říkají, že tvrz byla založena roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic.