Licoměřice (starohory)

Ve svahu nad Licoměřicemi se nachází pozůstatky po těžbě uranu v podobě odvalů a oplocených důlních objektů. Hojné tektonické postižení horninového podloží podmínilo vznik žilné uranové mineralizace, která byla zkoumána v 60 tých letech 20. století za pomoci ražených štol a následně byla prováděna v letech 1968 až 1982 hlubinná těžba ložiska Licoměřice. V současnosti je v provozu dekontaminační stanice pro úpravu vytékajících důlních vod.

Mapa